Ouders/verzorgers

Briedis Jeugdbeschermers wordt door de kinderrechter ingeschakeld als de veiligheid en/of ontwikkeling van kinderen in gevaar is. Of door de gemeente als er al flinke zorgen zijn. Op dit moment werken wij in de jeugdzorgregio 's Gooi & Vechtstreek, Zeeland, Midden-Holland, Haaglanden, West-Brabant West, West-Brabant Oost en Hart van Brabant. Elders in Nederland kunnen wij nog geen jeugdbescherming bieden.

Wat betekent het voor jullie gezin als Briedis wordt ingeschakeld?

Jullie krijgen begeleiding van Briedis

Er zijn zorgen over de ontwikkeling of veiligheid van jullie kind. De afgelopen tijd hebben hulpverleners jullie gezin al geholpen, maar de situatie is niet of niet voldoende verbeterd. Daarom krijgen jullie een tijdje hulp van een regisseur die is aangesloten bij Briedis. Je hoeft de hulp niet aan te nemen. Maar als je dat niet doet bestaat er de kans dat de kinderrechter je uiteindelijk zal opleggen de hulp te accepteren. Samen gaan we op zoek naar oplossingen om dat te voorkomen en de situatie bij jullie thuis te verbeteren.

Wat doet een regisseur?
Een regisseur gaat samen met jullie werken aan de dingen die verbeterd moeten worden in jullie gezin. Samen maken we een plan. Hierin staat niet alleen wat we gaan doen voor jullie kind. Als andere gezinsleden hulp nodig hebben om de situatie thuis te verbeteren, dan staat dat ook in dit plan. De regisseur helpt jullie bij de uitvoering van het plan. Hij of zij kijkt of dat wat er met jullie en de hulpverleners is afgesproken ook echt gebeurt en of dit voldoende is. Als het kan worden ook mensen uit jullie omgeving betrokken om te helpen. Bijvoorbeeld familieleden, vrienden of kennissen.

Hoe lang gaat het duren?
De begeleiding duurt zolang het nodig is om de situatie bij jullie thuis te verbeteren zodat jullie weer zonder begeleiding verder kunnen. Werk je onvoldoende mee of verslechtert de situatie, dan kan de situatie aan de kinderrechter worden voorgelegd. De kans bestaat dat de kinderrechter dan besluit om een jeugdbeschermingsmaatregel op te leggen, zoals een ondertoezichtstelling.

Vragen?
Neem voor vragen altijd eerst contact op met jullie eigen regisseur. Bel of mail. Blijf er niet mee rondlopen.

Jullie kind heeft een ondertoezichtstelling (OTS)

De kinderrechter heeft een ondertoezichtstelling (OTS) uitgesproken omdat er zorgen zijn over de ontwikkeling of veiligheid van jullie kind. Daarom krijgen jullie een tijdje begeleiding van een jeugdbeschermer die is aangesloten bij Briedis. Je bent volgens de wet verplicht mee te werken aan hulp die ingezet wordt door de jeugdbeschermer. Belangrijke beslissingen over je kind maak je zolang de OTS duurt dan ook altijd samen met de jeugdbeschermer.

Wat doet een jeugdbeschermer?
Een jeugdbeschermer samen met jullie werken aan de dingen die moeten en kunnen worden verbeterd in jullie gezin. Samen maken we een plan. Hier staat niet alleen wat we gaan doen voor jouw kind. Als andere gezinsleden hulp nodig hebben om de situatie thuis te verbeteren, dan staat dat ook in dit plan. De jeugdbeschermer heeft de regie over de uitvoering van het plan. Hij of zij kijkt of dat wat er met jullie en de ingezette hulpverleners is afgesproken ook echt gebeurt. Als het kan worden ook mensen uit jullie omgeving betrokken om te helpen. Bijvoorbeeld familieleden, vrienden of kennissen.

Blijft je kind thuis wonen?
Het uitgangspunt is dat kinderen thuis bij hun ouders (blijven) wonen. Dat is ook het doel van de OTS. Maar soms gaat dat niet. Dan is het beter dat je kind een tijdje ergens anders gaat wonen. De jeugdbeschermer zal de kinderrechter hier toestemming voor vragen. We zoeken dan samen naar een plek waar je kind kan wonen. Soms is dat bij bekenden, soms in een professionele opvang. We zoeken altijd naar een plek waar je kind zo goed mogelijk geholpen wordt. Als een kind ernstig gevaar loopt dan kan de kinderrechter bepalen dat een kind met spoed uit huis geplaatst wordt. Ons doel is altijd dat je kind zo snel mogelijk weer thuis kan wonen.

Hoe lang gaat het duren?
Een OTS wordt uitgesproken voor de periode van maximaal één jaar, korter kan ook. Als de periode ten einde loopt kijkt de jeugdbeschermer samen met jullie en de mensen uit jullie omgeving of jullie als gezin zonder een OTS verder kunnen. Als het nog niet goed (genoeg) gaat, dan kan de kinderrechter op verzoek de OTS verlengen. Als het goed gaat dan stopt de OTS na overleg met de Raad voor de Kinderbescherming.

Vragen?
Neem voor vragen altijd eerst contact op met jullie eigen jeugdbeschermer. Bel of mail. Blijf er niet mee rondlopen.

Jullie kind staat onder voogdij

De kinderrechter heeft de voogdij over jullie kind uitgesproken. Omdat een familielid of een bekende op dit moment niet de voogdij over jullie kind kan nemen, is deze overgedragen aan Briedis, en daarmee aan een van de aangesloten jeugdbeschermers.  Dat betekent dat de jeugdbeschermer het gezag over jullie kind uitvoert. Natuurlijk doen we er alles aan je zoveel mogelijk te betrekken, maar de verantwoordelijkheid voor het kind ligt niet meer bij jullie. Je kunt als ouders dus geen beslissingen meer nemen over je kind.

Wat doet een jeugdbeschermer?
De jeugdbeschermer is er voor jullie kind en moet zorgen dat het veilig op kan groeien. Dat doet hij of zij niet zelf. De jeugdbeschermer zorgt voor een plek waar je kind verzorgd en opgevoed wordt, naar school kan en een zo gewoon mogelijk leven kan leiden. De jeugdbeschermer is de wettelijke vertegenwoordiger van jullie kind. Hij of zij is betrokken bij de schoolkeuze, de aanvraag van officiële documenten zoals een paspoort en beheert het geld van jullie kind.

Waar gaat jullie kind wonen?
De jeugdbeschermer zoekt naar een plek waar jullie kind kan wonen. Soms is dat bij familie of bekenden van jullie.  Als dat niet kan wordt er gezocht naar een andere plek. Bijvoorbeeld in een pleeggezin, gezinshuis of een leefgroep. Als ouder blijf je, ook als je kind niet meer thuis woont, wel onderhoudsplichtig. Dat betekent dat je de kosten voor het levensonderhoud van je kind moet betalen tot het 21 jaar is. De regels hiervoor verschillen per gemeente.

Contact met je kind
Ouders zijn, hoe moeilijk het leven samen soms ook is, heel belangrijk in het leven van een kind. Daarom hebben kinderen recht op een omgangsregeling met hun ouders. Behalve als dit niet in hun belang is. De jeugdbeschermer van Briedis overlegt met jullie en anderen wat er nodig en mogelijk is en regelt de afspraken over de omgangsregeling. Het kan ook dat de kinderrechter een omgangsregeling heeft bepaald.

Hoe lang gaat het duren?
Een voogdij duurt zolang het nodig is en maximaal tot je kind 18 jaar is. In de tussentijd kan de voogdij wel overgedragen worden aan een pleegouder of iemand uit de directe omgeving van je kind. De jeugdbeschermer zal steeds de mogelijkheden onderzoeken.

Als de situatie thuis sterk verbetert en je denkt dat je de zorg en opvoeding weer zelf op je kunt nemen dan bestaat er altijd de mogelijkheid om de kinderrechter te vragen om ‘hersteld te worden in het ouderlijk gezag’. De Raad voor de Kinderbescherming start dan een onderzoek en adviseert de kinderrechter.

Vragen?
Neem voor vragen altijd eerst contact op met jullie eigen jeugdbeschermer. Bel of mail. Blijf er niet mee rondlopen.

Contact

Neem voor vragen altijd eerst contact met jullie eigen contactpersoon van Briedis. Als hij/zij niet bereikbaar is, staat de telefoon doorgeschakeld naar een van zijn/haar collega’s.

Bel in geval van een noodsituatie altijd éérst met 1-1-2 en daarna pas met Briedis.

Als je niet tevreden bent

Wij voeren ons werk met zoveel mogelijk respect en oog voor jullie gezinssituatie uit. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Ga dan in gesprek met jullie jeugdbeschermer. Door erover te praten lossen we samen veel problemen snel weer op. Kom je er met je eigen regisseur of jeugdbeschermer niet uit? Dan zijn er verschillende stappen die je kunt ondernemen.

Lees meer > 

Wat gebeurt er met jullie gegevens?

Van ieder gezin houden wij een zorgdossier bij. Hierin staan persoonlijke gegevens van alle gezinsleden, zoals namen, geboortedata, telefoonnummers, adressen en Burgerservicenummers. Ook leggen wij beslissingen van de rechter en het verloop van de begeleiding vast. Natuurlijk gaan we zeer zorgvuldig met deze gegevens om. Het dossier is vertrouwelijk en wordt veilig opgeslagen.

Zie hier het Privacyreglement Gecertificeerde Instelling: Tekst en toelichting voor medewerkers.

Lees meer >